Kredit për ndërrmarje me pasuri të pa tundshme

A kërkohet kredit në fillimet e biznesit,zhvillimit të saj ose për mjetet e kundërta?

Hipocredit jep kredit për ndërrmarje me pasuri të patundshme (banesa,shtëpi private,lokale prodhuese,lokale tregtare zyra)

Krediti me sigurim mund të jepet fillestar si dhe si dhe ndërrmarjeve që punojnë kohë më të gjatë. Prona në hipotekë mund ti përkase juridukut ose personit juridik.

 •  Krediti me vlerë deri në 70% nga vlera e patundshmërisë, prej 120.000 deri në 4.000.000 MKD;
 •  Afati I kreditimit - nga 6 muaj deri në 15 vjet ;
 •  Procedura e thjeshtë e lëshimit të kreditit: nuk është e nevojshme të tregohet biznis-plani;
 • Kthimi I mëhershëm I kreditit- falas;
 •  Mundësi e pagesës së vetme të kamatës, me kthimin e vlerës kryesore në fund të periudhës së kreditimit;
 •  Mundësi për huazim të kreditit shtesë,duke u shfrytëzuar pasuria e patundshme e njejtë nën hipotekë;
Aplikim për marrjen e kreditit

Procedura e marrjes së kreditit për biznis është shumë e thjeshtë. Informacionet detale për atë janë ketu.

Pyetjet më shpesh të parashtruara përkredit me hipotekë të patundshmërive

Cilat dokumente duhen të jepen për të marrë kredit për biznes me hipotekë të patundshmërive?

 • Kopje e Nga menaxheri Tuaj;
 • Gjendja aktuale jo më e vjetër se 3 muaj;
 • Disa fotografi nga pasuria e patunshme nën hipotekë;
 • Nota e patundshmërise, përderisa atë e posedoni.
 • Raport financiar për 2 vitet e kaluara.

Kompania punon më pak se një muaj, a mundem të marr kredit me patundshmëri nën hipotekë?

Po, në këtë rast gjithashtu mund të merrni edhe kredit me kyqjen e personit privat si zhirant.

A duhet të jepet raport financiar për shfrytëzimin e kreditit që kam marr?

Raporti financiar nuk duhet të dërgohet, por ti duhesh ta kthesh kreditin në afat, I definuar me grafik

Unë mirem me zhvillimin e patunshmërive. A mund të marr kredit me, me afat të pagesës për 1 vjet duke paguar vetëm kamatën ndërsa dhe kreditin e plotë ta kthej me shitjen e objektit të zhvilluar të padundshmrise?

Po, ne ju ofrojmë kushte elastike për kthimin e kreditit,që parashikojnë vetëm pagesën e kamatës së kreditit dhe krediti plotë të kthehet në fund të periudhës së kthimit

Nuk jeni të bindur në atë qe krediti hipotekar është zgjidhja e duhur pvr biznesin Tuaj?

A keni pyetje? Lidhuni me ne për të fituar konsultim falas.