Кредит за правни лица со залог на недвижнини

Барате кредит за почеток на бизнис, негов развој или за обртни средства?

Hipocredit одобрува кредити на правни лица со залог на недвижен имот (станови, приватни куќи, производни простории, трговски простории, канцеларии, деловен простор)

Кредит со обезбедување може да добијат стартап компании, како и компании кои работат подолго време. Заложениот имот може да припаѓа како на правно, така и на приватно лице.

 •  Кредит во износ до 70% од вредноста на недвижнината, од 120.000 МКД до 4.000.000 МКД;
 •  Рок на отплата - од 6 месеци до 15 години;   
 •  Едноставна постапка за издавање кредит - не е потребно да се приложи бизнис-план;
 • Предвремено враќање на кредитот - бесплатно;
 •  Можност за отплата само на каматата на кредитот, враќање на главницата на крајот на периодот на отплата;
 •  Можност за добивање на дополнителен кредит, користејќи го истиот залог на недвижнини;
Аплицирајте за кредит

Постапката за одобрување на кредит е навистина многу едноставна. Детални информации погледнете тука.

Често поставувани прашања за кредитот со залог на недвижнини:

Кои документи е потребно да се достават за да се добие кредит за бизнис со залог на недвижнини?

 • Копија од лична карта од управителот;
 • Тековна состојба не постара од 3 месеци;
 • Неколку фотографии на заложниот имот;
 • Проценка на недвижноста, доколку таква се поседува;
 • Финансиски извештаи за изминатите 2 години.

Доколку компанијата работи помалку од еден месец, дали можам да добијам кредит со залог на недвижнини?

Да, во овој случај би можело да се добие кредит со вклучување на приватно лице како жирант.

Дали е потребно да се достави документиран доказ за користење на добиениот кредит?

Документирани докази за користење на средствата од кредитот не треба да се доставува, но Вие треба да го вратите кредитот во зададениот рок, дефиниран со Амортизациониот план за отплата на кредитот

Јас работам со продажба на недвижнини. Дали можам да добијам кредит, со рок на враќање од една година и притоа да плаќам само камата, а целосно да го вратам кредитот по продажбата на заложениот објект на недвижноста?

Да, ние нудиме флексибилни услови за враќање на кредитот, кои предвидуваат можност да се исплатуваат само каматите за кредитот и да се врати главницата на кредитот на крај од периодот на отплата.

Дали хипотекарниот кредит е правилно решение за мојот бизнис?

Имате дополнителни прашања? Исконтактирајте не за да добиете бесплатна консултација.