Цени и тарифи на услуги за хипотекарно кредитирање

Цени и тарифи на услуги за хипотекарно кредитирање

Обработка на апликација Бесплатно
* Надомест за одобрување на кредит 5% - 8% од износот на кредитот
Камата 9,25 % годишна фиксна каматна стапка
* Надомест за администрирање на кредит 0,42% - 0,82% од износот на кредитот, месечно
Измени и дополнувања на договорот Бесплатно
Делумна или целосна предвремена отплата на кредит Бесплатно

 

Нотарските трошоци за Договор за залог се наплаќаат согласно нотарска тарифа. Трошоците за упис на заложно право врз недвижниот имот во корист на Финансиското Друштво, се наплаќаат согласно Тарифата на соодветната јавна книга. Истите, заедно со трошоците за проценка на вредностна на недвижниот имот и трошоците за полиса за осигурување на заложениот недвижен имот од основни ризици (винкулирана во полза на Финансиското Друштво и обновувана за целото времетрање на кредитот), ги сноси корисникот на кредитот.

 

*стапките се променливи во зависност од категоријата на кредитобарателот